Phân phối chương trình Powerpoint 2010

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

MÔN: TIN HỌC

LỚP 6

Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần     = 74 tiết.

Học kỳ I: 19 tuần x 2 tiết/tuần    = 38 tiết.

Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết/tuần    = 36 tiết.

HỌC KỲ I

Tuần Tiết Bài Nội dung
Chương 1. Tìm hiểu về Powerpoint
1 1 1 Giới thiệu về PowerPoint
2 2,3 2 Tìm hiểu các thành phần trên cửa sổ MS Powerpoint
3 4,5 Bài TH 1 Khởi động, tìm hiểu các thành phần trên cửa sổ MS Powerpoint
Chương 2. Tạo bài thuyết trình cơ bản
3 6 1 Tạo bài thuyết trình
4 7 2 Lưu bài thuyết trình
8 3 Bảo vệ bài thuyết trình
5 9,10 Bài TH 2 Tạo, lưu, bảo vệ bài thuyết trình– KT 15 phút
6 11,12 4 Thao tác với slide
7 13,14 Bài TH 3 Chèn, sao chép, thay đổi layout, xóa slide
Chương 3. Xây dựng nội dung bài thuyết trình
8 15 1 Tạo bài thuyết trình mới: slide tựa đề, slide văn bản, slide có 2 nội dung
16 2 Chèn hình, Clip Art vào slide
9 17 Bài TH 4 Chèn hình, Clip Art vào slide
18 Ôn tập
10 19 Kiểm tra 1 tiết.
10 20 3 Chèn Sharp, WordArt, Textboox vào slide
11 21 Bài TH 5 Chèn, Sharp, WordArt, Textboox vào slide
22 4 Nhúng âm thanh, đoạn phim vào slide
12 23 Bài TH 6 Nhúng âm thanh, đoạn phim vào slide
24 5 Chèn bảng biểu vào slide
13 25 Bài TH 7 Chèn bảng biểu vào slide – KT 15 phút
26 6 Chèn biểu đồ vào slide
14 27 Bài TH 8 Chèn biểu đồ vào slide
Chương 4. Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình
14 28 1 Sử dụng các mẫu định dạng
15 29 2 Sử dụng hình và màu làm nền cho slide
30 Bài TH 9 Tạo nền cho slide
16 31 Bài tập.
32 Ôn tập
17 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34 3 Làm việc với Slide Master
18 35 Bài TH 10 Áp dụng theme và nền cho Slide Master
36 Ôn tập.
19 37,38 Kiểm tra Học kỳ I.


HỌC KỲ II

 

Tuần Tiết Bài Nội dung
20 39 4 Định dạng, sao chép định dạng văn bản
  40 5 Thêm chú thích cho đối tượng slide
21 41 Bài TH 11 Định dạng, sao chép định dạng văn bản
42 6 Định dạng bảng biểu, đồ thị
22 43 Bài TH 12 Định dạng bảng biểu, đồ thị
44 7 Tổ chức các slide trong bài thuyết trình
Chương 5. Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh
23 45 1 Hiệu ứng cho văn bản, hiệu ứng chuyển slide
46 Bài TH 13 Tạo, sao chép hiệu ứng cho văn bản, slide

KT 15 phút

24 47 2 Hiệu ứng cho hình ảnh, sharp, SmartArt, …
48 Bài TH 14 Tạo hiệu ứng cho hình ảnh, sharp, SmartArt, …
25 49 3 Tự động hóa bài thuyết trình
50 Bài TH 15 Tự động hóa bài thuyết trình
26 51 4 Tạo nút siêu liên kết, nút điều hướng
26,27 52,53 Bài TH 16 Tạo nút siêu liên kết, nút điều hướng
54 Ôn tập.
28 55 Kiểm tra 1 tiết.
Chương 6. Chuẩn bị thuyết trình
28 56 1 Tạo tiêu đề đầu và chân trang
29 57 2 Ghi chú và nhận xét cho slide
58 3 Chuyển định dạng bài thuyết trình
30 59 4 In bài thuyết trình– KT 15 phút
60 Bài TH 17 In bài thuyết trình
31 61 5 Thiết lập tùy chọn cho các kiểu báo cáo
62 6 Kiểm tra bài thuyết trình
Chương 7. Trình chiếu bài thuyết trình
32 63 1 Thiết lập tùy chọn cho chế độ Slide Show
  64 2 Sử dụng nút điều khiển trong chế độ Slide Show
33 65 Bài TH 18 Trình chiếu bài thuyết trình
66 3 Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp
34 67 Ôn tập
68 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
35 69,70 Bài TH 19 Xây dựng bài thuyết trình hoàn chỉnh
36 71 Ôn tập.
72 Ôn tập.
37 73,74 Kiểm tra Học kỳ II.

 

 

Questions