Phân phối chương trình Outlook 2010

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

MÔN: TIN HỌC

LỚP 7

Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần     = 74 tiết.

Học kỳ I: 19 tuần x 2 tiết/tuần    = 38 tiết.

Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết/tuần   = 36 tiết.

HỌC KỲ I

Tuần Tiết Bài Nội dung
Chương 1. Tìm hiểu về Outlook
1 1,2 1 Làm quen MS Outlook
2 3,4 Bài TH 1 Tạo tài khoản Outlook
3 5 2 Những thao tác cơ bản trong Outlook
6 Những thao tác cơ bản trong Outlook (tt)
4 7 Những thao tác cơ bản trong Outlook (tt)
4,5 8,9 Bài TH 2 Thêm tài khoản Gmail vào Outlook
5,6 10,11 Bài TH 3 Gửi thư đính kèm, chèn hình– KT 15 phút
6 12 Những thao tác cơ bản trong Outlook (tt)
7 13 Những thao tác cơ bản trong Outlook (tt)
7,8 14,15 Bài TH 4 Tạo email trả lời tự động
  6 Bài TH 5 Khôi phục email đã xóa
9 17 Bài tập.
18 Ôn tập.
10 19 Kiểm tra 1 tiết.
Chương 2. Các công cụ tiện ích trong Outlook
10 20 1 Tasks – Nhiệm vụ, tác vụ
11 21 Bài TH 6 Tạo nhiệm vụ, tác vụ
22 2 Contact – Liên hệ
12 23 Bài TH 7 Tạo liên hệ, nhóm liên hệ
24 3 Tạo chữ ký cho email
13 25,26 Bài TH 7 Tạo chữ ký cho email
14 27 Bài tập.
28 Ôn tập.
15 29 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
30 4 Các tính năng khác: Tạo các thư mục
16 31 Các tính năng khác: Tạo và sử dụng email mẫu
17 32 Các tính năng khác: Tìm email
  33,34 Bài TH 8 Tạo các thư mục, tạo email mẫu
18 35,36 Ôn tập.
19 37,38 Kiểm tra Học kỳ I.

 


HỌC KỲ II

 

Tuần Tiết Bài Nội dung
Chương 3. Quản lý hộp thư
20 39,40 1 Xác định kích thước hộp thư và làm giảm dung lượng
21 41, 42 Bài TH 9 Kiểm tra dung lượng hộp thư, các thư mục, lưu tệp đính kèm, xóa email khỏi hộp thư
22 43 2 Di chuyển hoặc sao chép tin nhắn vào thư mục các nhân
22,23 44 3 Lưu trữ các thư cũ– KT 15 phút
23 45,46 Bài TH 10 Lưu trữ các thư cũ
Chương 4. Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả
  47 1 Căn bản về Outlook Calendar
  48 Căn bản về Outlook Calendar (tt)
  49 Căn bản về Outlook Calendar (tt)
25 49,50 Bài TH 11 Tạo các mục, lịch trong calendar
26 51 2 Xem và sử dụng nhiều lịch là việc
52 Bài TH 12 Sử dụng và chia sẻ Calendar
27 53 Bài tập
54 Ôn tập.
28 55 Kiểm tra 1 tiết.
Chương 5. Quản lý các thông tin
28 56 1 Tạo các thông tin về bản thân
29 57 Bài TH 13 Tạo các thông tin về bản thân
58 2 Thao tác với thông tin trên Business Card
30 59 Thao tác với thông tin trên Business Card (tt)

KT 15 phút

60 Bài TH 14 Thao tác với thông tin trên Business Card
Chương 6. Thủ thuật
31 61 1 Sao lưu MS Outlook
62 2 Tùy biến thanh Ribbon
32 63 3 Các phím tắt
64 Bài TH 15 Tùy biến thanh Ribbon
33 65 Ôn tập.
66 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34 67,68 Thực hành tổng hợp.
35 69,70 Thực hành tổng hợp (tt).
36 71,72 Ôn tập.
37 73,74 Kiểm tra Học kỳ II.

 

 

 

Questions