Phân phối chương trình Excel 2010

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

MÔN: TIN HỌC

LỚP 8

Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần     = 74 tiết.

Học kỳ I: 19 tuần x 2 tiết/tuần    = 38 tiết.

Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết/tuần   = 36 tiết.

HỌC KỲ I

Tuần Tiết Bài Nội dung
Chương 1. Tạo bảng tính với MS Excel
1 1 1 Giới thiệu Excel
2 2 Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ
2 3 3 Thao tác với ô và vùng
4 4 Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
3 5 5 Thao tác với workbook
6 6 Thao tác với worksheet
4 7,8 TH1 Các thao tác cơ bản trên excel

Chương 2. Làm việc với dữ liệu trong MS Excel

5 9 1 Nhập liệu, hiệu chỉnh
10 2 Định dạng
6 11 3 Tìm và thay thế dữ liệu
12 4 Sắp xếp và lọc dữ liệu– KT 15 phút
7 13,14,15 TH2 Nhập liệu, hiệu chỉnh, Định dạng dữ liệu
8,9 16,17 TH3 Tìm và thay thế dữ liệu, Sắp xếp và lọc dữ liệu
9 18 Ôn tập.
10 19 Kiểm tra 1 tiết.
Chương 3. Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm
10 20 1 Giới thiệu công thức và hàm
11 21 2 Các hàm trong Excel
    22 Các hàm trong Excel (tt)
12 23 Các hàm trong Excel (tt)
24 Các hàm trong Excel (tt) – KT 15 phút
13 25 Các hàm trong Excel (tt)
26 Các hàm trong Excel (tt)
14 27 Các hàm trong Excel (tt)
28 TH4 Các hàm trong Excel
15 29 TH4 Các hàm trong Excel (tt)
30 Ôn tập.
16 31 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Chương 4. Khai thác cơ sở dữ liệu
16 32 Sắp xếp và lọc dữ liệu
17 33 PivotTable và PivotChart
34 PivotTable và PivotChart (tt)
18 35 TH5 Sắp xếp và lọc dữ liệu
36 Ôn tập.
19 37,38 Kiểm tra Học kỳ I.

 


HỌC KỲ II

 

Tuần Tiết Bài Nội dung
Chương 5. Đồ thị trong bảng tính MS Excel
20 39 1 Giới thiệu đồ thị
40 2 Vẽ đồ thị
21 41 3 Các thao tác trên đồ thị
42 4 Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
22 43 5 Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị
22,23 44,45,46 TH6 Vẽ, hiệu chỉnh, định dạng đồ thị– KT 15 phút
Chương 6. Định dạng trang và in bảng tính
25 49 1 Các chế độ hiển thị trang trong excel
50 2 Thiết lập thông số cho trang in
26,27 51 3 Thiết lập thông số cho hộp thoại Print
52,53 TH7 Thực hành cài đặt, kết nối máy in, in trang tính
27 54 Ôn tập
28 55 Kiểm tra 1 tiết.
Chương 7. Làm việc với Maccro
28 56 Làm việc với Maccro
29 57 Làm việc với Maccro (tt)
58 Làm việc với Maccro (tt)
30 59,60 TH8 Làm việc với Maccro– KT 15 phút
Chương 8. Thủ thuật
32 63 Chuyển số thành chữ
  64 Khóa, bảo vệ công thức
33 65 Ôn tập.
66 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34 67,68 Thực hành tổng hợp.
35 69,70 Thực hành tổng hợp (t.t).
36 71,72 Ôn tập.
37 73,74 Kiểm tra Học kỳ II.

 

 

 

 

 

Questions